52019 Bad-Nuagaon village Lathikata Panchayat Lathikata Block SUNDERGARH District Odisha orissa India

SUNDERGARH District - Lathikata Block - Lathikata Panchayat - Bad-Nuagaon Information

Bad-Nuagaon Village, Lathikata, Lathikata


Lathikata Panchayat


Lathikata Block

SUNDERGARH District


Odisha, INDIAVillages close to Bad-Nuagaon are Bolani, Ergeda, Kulamunda, Lathikata, Thepatoli, Timjore, Turiberna, .
Nearby villages & towns of Bad-Nuagaon are Asurchhapal, Kanarsuan, Karlakhaman, Lahodar, San-Budhikudar, San-Karlakhaman, San-Nuatoli, San-Sonaparbat, Sonaparbat, Suidihi, Baghlata, Samarjhula, Singer, Tainsar, Brahmanitarang, Gopapali, Jhartarang, San-Brahmanitarang,

Other Useful Links

Odisha Govt Portal
www.odisha.gov.in

Odisha Handloom
www.OdishaHandloom.com